وبلاگ

اثرات کمی و کیفی تنش خشکی بر ترکیبات شیمیایی اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L.)

چکیده خشکی یکی از مهم ترین تنش های غیرزیستی است که رشد، نمو و فرایندهای بیوشیمیایی گیاه مانند تولید متابولیتهای ثانویه و ترکیبات شیمیایی معطر را تحت تأثیر قرار میدهد. زوفا یکی از گیاهان معطر و دارویی مهم است که علاوه بر دارا بودن خواص دارویی، به عنوان طعم دهنده و چاشنی در صنایع غذایی نیز کاربرد دارد. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر کمیت و کیفیت ترکیبات شیمیایی اسانس زوفا به صورت گلدانی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شهرکرد در سال ۱۳۹۶ اجرا شد. سطوح آبیاری شامل آبیاری نرمال (شاهد)، تنش خشکی ملایم (۶۰%) و

تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع مورفولوژیک و اجزاء متشکله اسانس جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl.

چکیده  جاشیر( Prangos spp.) گیاهی علوفهای و دارویی و بومی برخی نواحی ایران است که در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر صفات مورفولوژیکی و کمیت و کیفیت اسانس Prangos ferulacea (L.) Lindl. ، از رویشگاه طبیعی این گونه در کوه سیوک شهرستان دنا، استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد ۱۳ پایه از هر طبقه ارتفاعی از سطح دریا( ۸۳۳۳-۱۰۳۳، ۸۴۳۳-۸۳۳۳ و ۸۲۳۳-۸۴۳۳ متر) جمع آوری شدند و ۳۳ ویژگی کمی، میزان و اجزاء متشکله اسانس آنها اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانیس یکطرفه حاکی

تأثیر محلولپاشی متیلجاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش سرب

چکیده سرب بهعنوان یک فلز سنگین و آلاینده شیمیایی پایدار از طریق منابع مختلف مصنوعی و طبیعی سلامت محیطزیست و موجودات زنده را تهدید میکند. بهمنظور بررسی اثر متقابل متیلجاسمونات و تنش سرب بر خصوصیات رشدی، جذب و تجمع این عنصر و تعیین شاخص خطرپذیری در گیاه ریحان پژوهشی گلدانی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیترات سرب (صفر، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم در کیلوگرم خاک) و محلولپاشی متیلجاسمونات در سه غلظت (صفر، ۵/۰ و ۱ میلیمولار) بود. نتایج مقایسه میانگین دادهها حاکی از کاهش تمامی

بررسی اثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیتوشیمیایی عصاره اندام های مختلف گیاه دارویی Verbascum songaricum Schrenk.

چکیده گیاه دارویی گل ماهور یا خرگوشک (.Verbascum songaricum Schrenk) متعلـق بـه  تیـره Scrophulariaceae اسـت کـه بواسطه پتانسیل سنتز متابولیت های ثانوی دارویـی ، از خـواص آنتـ ی اکسـیدان ، ضـد التهـاب، ضـد ویـروس ، ضـدعفونی کننـده  برخورداراست و از آنجایی که استفاده از الیسیتورهای زیستی در نظام کشاورزی پایدار می تواند در ارتقـای کمـی و کیفـی  مـواد موثره در گیاهان دارویی و بهبود عملکرد دارویی آنها موثر باشد، در این تحقیق به منظور ارزیابی اسـپری سالیسـیلیک  اسـید  بـر  خصوصیات فیتوشیمیایی برگ و گل گیاه دارویی گل ماهور، طرحی در قالب بلوکهای کـامل تصــادفی در مزرعـه تحقیقـاتی  گیاهان داوریی شهرکرد