آزمایشات قابل ارائه در مرکز

آزمایشات قابل انجام روی نمونه آب

تعیین مقدار پی هاش

تعیین مقدار کلر

تعیین شوری آب

تعیین مقدار سدیم

تعیین مقدار آهن

تعیین کل جامدات محلول

تعیین مقدار منیزیم

تعیین مقدار کربنات

تعیین کل جامدات معلق

تعیین مقدار پتاسیم

تعیین مقدار بی کربنات

تعیین مقدار اکسیژن محلول

تعیین مقدار منگنز

تعیین سختی آب

تعیین نسبت جذب سدیم

آزمایشات قابل انجام روی نمونه خاک

تعیین شوری خاک

تعیین مقدار فسفر

تعیین درصد تخلخل

تعیین مقدار سدیم

تعیین مقدار ازت

تعیین نسبت پوکی

تعیین مقدار منیزیم

تعیین درصد رطوبت حجمی و وزنی

تعیین بافت خاک

تعیین مقدار پتاسیم

تعیین چگالی ظاهری و حقیقی

تعیین مقدار آب قابل دسترس

 

آزمایشات قابل انجام روی نمونه گیاه

تعیین شاخص سطح برگ

تشخیص میکروارگانیسم ها

انجام آنالیزهای بیولوژیکی(آنتی اکسیدان آنتی باکتریال و اندازه گیری ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی)

تعیین مقدار پروتئن

تعیین مقدار تانن ها

انجام آنالیزهای مولکولی (الکتروفورز پروتئین و دی ان ای)

تعیین مقدار اسانس

تعیین مقدار فلزات سنگین

جداسازی و خالص سازی ترکیبات موثره گیاهان داروئی

تعیین مقدار کلروفیل

تعیین مقدار خاکستر

تعیین مقدار اسیدهای چرب

تعیین مقدار آب و مواد فرار

تعیین ارزش تلخی

تعیین مقدار کربوهیدرات

تعیین مقدار روغن های فرار

تعیین ضریب تورم