• برگزاری دوره های مهارتی متنوع برای راه اندازی یک کسب و کار خوب در عرصه گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی و زمینه سازی برای پژوهش‌های کاربردی و حل مسئله در راستای گیاهان دارویی به عنوان یک تجارت موفق.