چکیده

گیاه دارویی گل ماهور یا خرگوشک (.Verbascum songaricum Schrenk) متعلـق بـه  تیـره Scrophulariaceae اسـت کـه بواسطه پتانسیل سنتز متابولیت های ثانوی دارویـی ، از خـواص آنتـ ی اکسـیدان ، ضـد التهـاب، ضـد ویـروس ، ضـدعفونی کننـده  برخورداراست و از آنجایی که استفاده از الیسیتورهای زیستی در نظام کشاورزی پایدار می تواند در ارتقـای کمـی و کیفـی  مـواد موثره در گیاهان دارویی و بهبود عملکرد دارویی آنها موثر باشد، در این تحقیق به منظور ارزیابی اسـپری سالیسـیلیک  اسـید  بـر  خصوصیات فیتوشیمیایی برگ و گل گیاه دارویی گل ماهور، طرحی در قالب بلوکهای کـامل تصــادفی در مزرعـه تحقیقـاتی  گیاهان داوریی شهرکرد در دو سال زراعی ۹۵ و ۹۶ اجرا گردید. محلولپاشی سالیسیلیک اسید در سه سـطح (شـاهد، ۵/۰ و ۱ میلی مولار بر لیتر) در سه مرحله بر روی گل ماهور در چهار تکرار اعمال گردید. اندازه گیری میزان فنلکـل در بـرگ و گـل بـا استفاده از روش اسپکتروفتومتری (فولین سیکالچو) ارزیـابی شـد و همچنـین میـزان فنولیـک اسـید بـر اسـاس اسـید گالیـک و فلاونوئیدها( فلاونول کوئرسیتن) در عصاره گل ماهور با اسـتفاده از دسـتگاهHPLC  تعیین گردید. بر اساس یافتـه هـا مـی تـوان نتیجـه گرفـت ،محلولپاشی سالیسیلیک اسید، باعث ارتقای ترکیبات پلی فنلی به میزان ۲۶ درصد در مقدار فلاونئیـد در گـل از نوع فلاونول کورستین و ۲۰ درصد در میزان اسید فنولیک از نوع گالیک اسید در گل گیاه دارویی گل ماهور میشود.

ادامه مقاله: http://www.iaujournals.ir/article_680709.html

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *