چکیده

سرب بهعنوان یک فلز سنگین و آلاینده شیمیایی پایدار از طریق منابع مختلف مصنوعی و طبیعی سلامت محیطزیست و موجودات زنده را تهدید میکند. بهمنظور بررسی اثر متقابل متیلجاسمونات و تنش سرب بر خصوصیات رشدی، جذب و تجمع این عنصر و تعیین شاخص خطرپذیری در گیاه ریحان پژوهشی گلدانی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیترات سرب (صفر، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم در کیلوگرم خاک) و محلولپاشی متیلجاسمونات در سه غلظت (صفر، ۵/۰ و ۱ میلیمولار) بود. نتایج مقایسه میانگین دادهها حاکی از کاهش تمامی صفات مورفولوژیک موردمطالعه و افزایش میزان سرب برگ و ریشه گیاه و افزایش شاخص خطرپذیری با افزایش سطوح تنش سرب بود و محلولپاشی متیل جاسمونات تا حدودی توانست برخی از این صفات را بهبود بخشد. بهطوریکه محلولپاشی متیلجاسمونات با غلظت ۱ میلیمولار سبب افزایش ۰۱/۶ درصدی طول گلآذین و بهترتیب سبب کاهش ۵۶/۹۶ و ۳۱/۷۹ و ۲۰/۹۹ درصدی میزان سرب برگ و ریشه و شاخص خطرپذیری گردید، درحالیکه با غلظت ۵/۰ میلیمولار بهترتیب موجب افزایش ۶۶/۲۷ و ۸۴/۹ درصدی تعداد شاخه-فرعی و وزن تر اندام هوایی گردید؛ بنابراین به نظر میرسد کاربرد متیلجاسمونات در شرایط تنشزا توانسته تا حدودی صفات گیاه را بهبود بخشد و ازآنجاییکه در برخی موارد غلظت ۱ میلیمولار آن سبب کاهش برخی صفات مورفولوژی گیاه گردید لذا کاربرد آن با سطح ۵/۰ میلیمولار در شرایط تنش سرب قابل توصیه است.

ادامه مقاله: https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/679420

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *