فرم ثبت نام کارگاه های آموزشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی واحد شهرقدس

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 5 MB, Max. files: 2.
    • ضمن تشکر از شرکت شما در کارگاه های آموزشی کاربردی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی واحد شهرقدس، خواهشمند است، فیش واریزی را به مسئول ثبت نام کارگاه ها در دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید. عدم تحویل اصل فیش واریزی به ایشان به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد. دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی: دانشکده کشاورزی، طبقه ۲، سمت چپ سالن