مدیریت و اعضا

دکتر عبد الله قاسمی پیربلوطی

سمت: مدیر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
رشته تحصیلی: گیاهان دارویی و معطر و علوم گیاهی
مرتبه علمی: استاد پایه ۲۱
دانلود بخشی از سوابق تحصیلی و اجرایی
پست الکترونیک: ghasemi955@yahoo.com

دکتر ملک پور

آقای حامدی