گروه ها

گروه ها

  1. کشت و توسعه
  2.   بیوتکنولوژی
  3.   فرآوری و فناوری گیاهان داروئی
  4. استخراج و جدا سازی